Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podmiot leczniczy/praktyka lekarska pod firmą:

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH S.C. M. KABACIŃSKA, B. ŻEGLEŃ

z siedzibą w 34-400 NOWY TARG, ul. WŁADYSŁAWA ORKANA 19

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO"), informujemy, że:       

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH S.C. M. KABACIŃSKA, B. ŻEGLEŃ

z siedzibą w 34-400 NOWY TARG, ul. WŁADYSŁAWA ORKANA 19

 

  1. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Tylka, e-mail: inspektor@labnowytarg.pl, tel.+48 514 056 733,

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania badań oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych. Dane mogą być przekazywane innym urzędom i instytucjom w sytuacji, gdy będą istniały ku temu przesłanki w obowiązującym prawie, np. sądom, prokuraturom, ZUS, NFZ, itd. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być powierzone podmiotom realizującym czynności na rzecz Administratora w sytuacji, kiedy będzie to niezbędne do realizacji świadczeń medycznych na właściwym poziomie a standardy zabezpieczenia danych osobowych obowiązujące w tych podmiotach będą zgodne z obowiązującymi przepisami,

  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji świadczeń medycznych przez Administratora,

  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.