Regulamin dla osób korzystających z usług świadczonych przez Laboratorium w kontekście ochrony danych osobowych

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób, korzystających z usług świadczonych przez Laboratorium i obowiązuje od 25 maja 2018r.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie i potwierdzenie zapoznania się poprzez złożenie podpisu w Rejestracji Laboratorium.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art.25. ust. I. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:

 1. Nazwisko i imię (imiona)
 2. Data urodzenia
 3. Oznaczenie płci
 4. Adres miejsca zamieszkania
 5. Nr PESEL, jeśli został nadany, w przypadku noworodka – nr PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nr PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 1. W przypadku gdy osoba korzystająca z usług nie chce udostępnić dokumentu potwierdzającego tożsamość istnieje możliwość wpisania danych ręcznie na specjalnym formularzu z pisemnym potwierdzeniem autentyczności wprowadzonych danych.
 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez Laboratorium Analiz Lekarskich s.c. zamówienia na realizację badań diagnostycznych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta; tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r.ż. przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Po okresie przewidzianym w ustawie Laboratorium ma prawo do zabezpieczenia danych w formie anonimizacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne – w razie odmowy Laboratorium ma prawo odstąpić od wykonania usługi.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. W budynku Laboratorium Analiz Lekarskich s.c. przy ul. Władysława Orkana 19 w Nowym Targu, jak również w Punktach Pobrań obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i rejestracji obrazu.
 11. Laboratorium udostępnia pacjentowi platformę online z dostępem do indywidualnych wyników badań. Pacjent po aktywacji konta i nadaniu indywidualnego hasła dostępu sam odpowiada za administrowanie tymi danymi. Raporty z wynikami badań są tylko do wglądu i nie mogą być drukowane ze względu na brak autoryzacji diagnosty laboratoryjnego (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245)
 12. W celu potwierdzenia akceptacji regulaminu osoba korzystająca z usług Laboratorium proszona jest o naniesienie stosownego podpisu w rejestracji.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.labnowytarg.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zmiany regulaminu na stronie internetowej www.labnowytarg.pl